குழந்தைகள் தூங்கும் முன் இதை சொல்லுங்கள் | Parenting Tips in tamil | Kulanthai Valarpu in tamil

குழந்தைகள் தூங்கும் முன் இதை சொல்லுங்கள் | Parenting Tips in tamil | Kulanthai Valarpu in tamil

Please watch: “பஞ்ச பட்சி சாஸ்திரம் | பஞ்சபட்சியின் சூட்சம ரகசியம் | Pancha Patchi Sastra”
https://www.youtube.com/watch?v=l4irDcOHZXg –~–
Art of parenting/Lesson 1/ Parenting is the art of nurturing children/குழந்தைகள் வளர்ப்பு. Parenting is the art of nurturing children, it is basically a process which encompasses planning for parenthood, acquiring knowledge and skills of parenting, and adjustment of resources to meet the needs of children. Today, due to globalisation and modernization the Indian society is in transition, so do the Indian family system. Modern parents have to maintain balance between their children and changing family system. Breaking down of traditional family system had extricated the valuable guidance of elderly therefore young parents have to carefully select the parenting practices on their own. To become a conscious parent in today’s rapidly changing world, parents need to be very vigilant about various factors like environment, age specific needs of children, behaviour management techniques and available family support services etc.

Free Tips Here
Get the latest tips first.
We respect your privacy.
Free Parenting Tips
Get The Latest Tips Here.
We respect your privacy.

Parenting Skills

Advertise Here

Parenting Styles

Great Tips

Advertise Here