കുട്ടികളുടെ വാശി – കാരണങ്ങളും പ്രതിവിതികളും || HOW TO CORRECT CHILD TANTRUMS || BEST PARENTING TIPS

കുട്ടികളുടെ വാശി – കാരണങ്ങളും പ്രതിവിതികളും || HOW TO CORRECT CHILD TANTRUMS || BEST PARENTING TIPS

കുട്ടികളുടെ വാശി ഇല്ലാതാക്കാം അവർപോലും അറിയാതെ

Hi all… Welcome to B4babies…
I am Fathima wife of a businessman and mom of a baby girl. “B4 Babies” is a channel created especially for new moms. Your support is my energy to create videos.

Must Watch Videos

TIPS FOR A HEALTHY BABY IN MALAYALAM
ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി ഉറപ്പായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്
https://youtu.be/-peWCyONbN4

COMMON CHILDHOOD ACCIDENTS AND PRECAUTIONS
https://youtu.be/kJh-wKrJmAU

കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന വിരശല്യം അറിയേണ്ടതെല്ലാം ||SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENT FOR WORMS IN CHILDREN
https://youtu.be/OT18VOWgqDk

വ്യത്യസ്തവും പോഷകക്കലവറയുമായ ഒരു HEALTH MIX
https://youtu.be/tFBrGIqKFKk

HEALTHY BREAKFAST RECIPES FOR BABIES, TODDLERS & KIDS
https://youtu.be/C2N3stuN2fw

HEALTHY LUNCH RECIPES FOR BABIES, TODDLERS & KIDS
https://youtu.be/oO25ktIsCP0

DINNER IDEAS FOR BABIES TODDLERS & KIDS
https://youtu.be/JB4ebGcoqEs

IMPORTANCE OF GREEN LEAFY VEGETABLES TO BABIES, TODDLERS, AND KIDS
https://youtu.be/f3q3XVGduzc

DRY LEAVES POWDER FOR BABIES, TODDLERS, AND KIDS
https://youtu.be/rd33Zkl7E0k

5 MUST MEDICINAL PLANTS FOR BABIES
കുഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഉറപ്പായും നട്ടുവളർത്തേണ്ട 5 ഔഷധ ചെടികൾ
https://youtu.be/MS6QZzJlvLo

EVERYTHING ABOUT BABY CONSTIPATION
കുട്ടികളിലെ മലബന്ധം അറിയേണ്ടതെല്ലാം
https://youtu.be/hZZJYKh0xiM

UNHEALTHY FOOD COMBINATION FOR BABIES
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധാഹാരം കൊടുക്കുന്നവർ അറിയാൻ
https://youtu.be/w7CYhKKP01Y

15 TIPS FOR A FUSSY EATER
ആഹാരം കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു വേണ്ടി 15 Tips
https://youtu.be/cOXrkOAol6s

HOW TO POTTY TRAIN A BABY EASILY
കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈസി ആയി potty train ചെയ്യിക്കാം
https://youtu.be/G_s6weXfqiY

TOP TIPS FOR BREASTFEEDING
മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാര് ഉറപ്പായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 20 കാര്യങ്ങള്
https://youtu.be/p_ZXC_famtE

HOW TO MAKE BABY BIB EASILY
ഇനി Easy ആയി Baby Bib ഉണ്ടാക്കാം
https://youtu.be/cVQsra_NFJo

CLOTH DIAPER INSERT MAKING AT HOME
CLOTH DIAPER INSERT വീട്ടിൽ തന്നെ EASY ആയി ഉണ്ടാക്കാം
https://youtu.be/Ug7BMKZc22M

CAUSES AND REMEDIES OF LOSS OF APPETITE IN BABIES || FOODS TO INCREASE LOSS OF APPETITE IN CHILDREN
https://youtu.be/KXxg6Jjt018

NATURAL MOSQUITO REPELLENTS & MOSQUITO BITE REMEDIES കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊതുകിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാം
https://youtu.be/qG1XdqtLeTE

EVERYTHING ABOUT LOOSE MOTION IN BABIES & KIDS
കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ LOOSE MOTION അറിയേണ്ടതെല്ലാം
https://youtu.be/Fu9cMS1d1vo

HOMEMADE SEEDS POWDER FOR CHILDREN IN MALAYALAM
കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ വിളർച്ച തടയാൻ SEEDS POWDER
https://youtu.be/ZgK1yzVLy7o

HOW TO MAKE REUSABLE NURSING PADS/ BREAST PADS IN MALAYALAM
https://youtu.be/_jf9YADxEy0

DRY FRUITS POWDER FOR BABIES, TODDLERS, AND KIDS IN MALAYALAM
https://youtu.be/hJNe7YjC990

DIAPER RASH TREATMENT AND PREVENTION || HOME REMEDIES
https://youtu.be/LvycYQtguGY

KERALA RAW BANANA PORRIDGE POWDER FOR BABIES
https://youtu.be/6pLlVrDUovU

HOW TO INTRODUCE FRUITS TO BABIES IN MALAYALAM || STARTING TIME OF SOME FRUITS
https://youtu.be/vKYjUTrq21Q

EVERYTHING ABOUT DISPOSABLE DIAPER IN MALAYALAM
DISPOSABLE DIAPER-നെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം
https://youtu.be/viOtd9064YU

HOMEMADE SKIN WHITENING & DRYNESS REMOVING CREAM FOR BABIES & ADULTS ||BEST HEAT RASH REMOVING CREAM
https://youtu.be/8pWiX9iSnuM

BATH POWDER FOR BABIES, TODDLERS & ADULTS TO INCREASE SKIN COLOUR
https://youtu.be/8jkyM1oPcFw

PALM JAGGERY FOR BABIES IN MALAYALAM||PALM JAGGERY SYRUP RECIPE||WHEN TO GIVE PALM JAGGERY TO BABIES
https://youtu.be/UjVbHGOHpvo

RAGI PORRIDGE FOR BABIES IN MALAYALAM || HOW TO MAKE RAGI || HOW TO MAKE SPROUTED RAGI POWDER
https://youtu.be/_XU8erUfqKA

HOMEMADE BABY WASH IN MALAYALAM
https://youtu.be/De2ncN_yY4Y

INSTANT HOMEMADE CERELAC POWDER FOR BABIES & TODDLERS IN MALAYALAM || HEALTHY TRAVEL FOOD FOR BABIES
https://youtu.be/FwvYBxX5ZHk

HOMEMADE SKIN WHITENING MASSAGE OIL FOR BABIES & TODDLERS
https://youtu.be/DBnc3yhU4TI

BABY SKIN WHITENING SOAP || HOMEMADE SOAP FOR BABIES, TODDLERS & ADULTS TO IMPROVE SKIN TONE
https://youtu.be/V_3EBV9WecE

HOW TO USE BABY FORMULA SAFELY || BASICS OF FORMULA FEEDING|| THE DOS AND DON’TS OF FORMULA FEEDING
https://youtu.be/EQ_LowUf0Vs

HOW TO CLEAN AND STERILIZE BABY BOTTLES || HOW TO STERILIZE PLASTIC BABY BOTTLES
https://youtu.be/yrMJ-dVWEiQ

HOMEMADE BABY BOTTLE DRYER RACK || BABY BOTTLE DRYER RACK DIY
https://youtu.be/V_mmEqApAIM

DIFFERENCE BETWEEN PALM SUGAR & WHITE ROCK SUGAR || WHICH ONE IS BETTER FOR BABIES?
https://youtu.be/1QZP1INKdv8

HOMEMADE DATES SYRUP FOR BABIES & TODDLERS IN MALAYALAM || HOW TO MAKE DATES SYRUP FOR BABIES
https://youtu.be/ySjX0ZBlw4c

NESTLE NAN PRO VS LACTOGEN IN MALAYALAM || BEST INFANT MILK FORMULA || BEST BABY FORMULA MILK
https://youtu.be/qFMlzbBedt8

HOMEMADE HERBAL BABY SHAMPOO || THAALI FOR BABIES
https://youtu.be/lI47K3E47QE

HOMEMADE PEANUT BUTTER FOR BABIES KIDS & TODDLERS
https://youtu.be/gmpd6zNL8Io

#childtantrum #kutikaludevaashi #parentingtips #bestparentingtips

Free Tips Here
Get the latest tips first.
We respect your privacy.
Free Parenting Tips
Get The Latest Tips Here.
We respect your privacy.

Parenting Fails

Advertise Here

Parenting Fails

Parenting Styles

Advertise Here