കുട്ടികളെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ | Kamarudheen | Parenting Malayalam | Parenting Padangal

കുട്ടികളെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ | Kamarudheen | Parenting Malayalam | Parenting Padangal

ഒരു കുട്ടിയെ മറ്റു കുട്ടികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു……?

ശാസ്ത്രീയമായ പാരന്റിങ് അറിവുകൾ ലളിതമായി സമൂഹത്തിന് കൈമാറാനുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇടമാണ് പാരന്റിങ് പാഠങ്ങൾ.
പാരൻറിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ സന്ദേശങ്ങൾ തുടർച്ചയായി എല്ലാവരിലേക്കു മെത്തിക്കുക എന്നതാണ് പാരന്റിംഗ് പാഠങ്ങൾ എന്ന യുട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ലക്ഷ്യം. നിങ്ങൾ സബ്സക്രൈബ് ചെയ്യുകയും പ്രിയപ്പെട്ടവരിലേക്ക് ലിങ്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറെ സന്തോഷം.
Mr. Khamarudheen KP is a Master Social Worker with keen interest in child rehabilitation, school social work and life skill education. He is a Phd Scholar in Tata Institute of Social Sciences, Mumbai.
Email: kamarkp2006@gmail.com
Mob: 919846786445
facebook.com/parentingpaadangal

Free Tips Here
Get the latest tips first.
We respect your privacy.
Free Parenting Tips
Get The Latest Tips Here.
We respect your privacy.

Parenting Tips

Advertise Here

Parenting Tips

Parenting Plan

Advertise Here