മക്കളെ നന്നായി വളർത്താം Malayalam Motivation speech on Effective Parenting by Asker Hassan

മക്കളെ നന്നായി വളർത്താം Malayalam Motivation speech on Effective Parenting by Asker Hassan

Positive parenting can bring forth better children. There are a lot of psychological guidelines on Parenting. Asker Hassan, eminent psychological trainer from kerala talk about one of the effective way of parenting in this short Malayalam Motivation Class

ക്രിയാത്മകമായ പാരന്റിങ് രീതികൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മികച്ച വ്യക്തിത്വങ്ങളായി മാറും. പാരന്റിംഗിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒരു മാർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ച് പ്രമുഖ മനഃശാസ്ത്ര പരിശീലകൻ അസ്‌ക്കർ ഹസ്സൻ സംസാരിക്കുന്നു.

Subscribe this channel and avail more useful videos per week.

Website: www.rbtrainings.com
Facebook: www.facebook.com/rbtrainings
Call: 7356207843

Free Tips Here
Get the latest tips first.
We respect your privacy.
Free Parenting Tips
Get The Latest Tips Here.
We respect your privacy.

Great Tips

Advertise Here

Parenting Skills

Parenting Tips

Advertise Here