മക്കൾ നന്നാവാൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് | Parenting Tips | Dr Sheena

മക്കൾ നന്നാവാൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് | Parenting Tips | Dr Sheena

മക്കൾ നന്നായി വളരണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന രക്ഷകർത്താക്കൾ സ്വയം ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ; തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ മാനസികരോഗാശുപത്രിയിലെ കൺസൽട്ടൻറ് സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഷീനാ ജി സോമൻ വിശദീകരിക്കുന്നു.

Video by Dr. Sheena G. Soman,
Consultant Psychiatrist, Government mental health center, Thiruvananthapuram.

Project Coordinator: Sijo Kunjumon
Studio: Aashi Creatives, Trivandrum

Free Tips Here
Get the latest tips first.
We respect your privacy.
Free Parenting Tips
Get The Latest Tips Here.
We respect your privacy.

Parenting Plan

Advertise Here

Parenting Tips

Parenting Styles

Advertise Here